26/01/2017: Informació per Presentacions Orals y Pòsters de la Jornada 20 anys d'Àgora d'Infermeria

BASES PER LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS I ACCÉS A PREMIS DE LA JORNADA:

La revista Àgora d’Infermeria amb motiu del seu vintè aniversari, convoca la Jornada del dia 1 de febrer de 2017 amb el lema "Fem créixer el pensament infermer", destinada a estudiants i professionals d’infermeria

Aquesta Jornada inclou un espai per a la presentació de treballs de professionals i estudiants en format de comunicacions orals i pòsters. Els temes dels treballs presentats en la jornada són de lliure elecció, i hauràn d’estar vinculats a qualsevol àmbit de la professió infermera.

Les modalitats concretes de presentació dels treballs a la Jornada són les següents:

 • Treball de Recerca:Comunicació oral de recerca per a professionals d’infermeria.
 • Treball de Fi de Grau:(TFG): Comunicació oral de TFG per a professionals novells.
 • Treball Acadèmic:Comunicació format pòster de treballs acadèmics per a estudiants.

Tots els treballs presentats opten a premi. Els premis que es contemplen per a cada modalitat són: Diploma acreditatiu, publicació del treball complet i la dotació econòmica de:

 • Treball de recerca 750 euros
 • Treball de fi de grau (TFG) 500 euros
 • Treball acadèmic 300 euros

Presentació i terminis d’enviament dels treballs: Tots els treballs hauràn de ser inèdits i s’hauran d’enviar en format PDF segons normativa adjunta a la següent adreça: comunicacion20@agoradenfermeria.eu, indicant en el mail la modalitat de treball a la que es presenta. El termini de presentació dels treball és del 20 d’octubre 2016 al 13 de novembre 2016.

Procés de selecció i avaluació: Els treballs seràn avaluats pel Comité Científic creat per professorat infermer de les diferentes facultats del territori. El termini de resposta d’acceptació dels treballs a la jornada finalizarà el 20 de desembre de 2016.
Els treballs presentats a la Jornada podran ser publicats a la revista Àgora d’Infermeria. La resolució dels premis i el seu lliurement es durà a terme durant la Jornada del 20è Aniversari. El titular del premi serà el que consti com a primer autor/a.

Observacions:: Cap membre del Comité Científic, Comité Organitzador i / o patrocinadors (cases comercials), podrà figurar com autor en cap dels treballs presentats a la Jornada ni tindrà opció a concursar als premis.

La presentació de treballs a la Jornada i l’ accés a premis implica l’acceptació de les bases.


1. NORMATIVA DE PRESENTACIÓ DE TREBALL DE RECERCA

Solament es podran presentar a aquesta modalitat aquells treballs de recerca quantitatius o qualitatius de qualsevol àmbit infermer, finalitzats i amb resultats que han d’haver sigut obtinguts abans de la data límit per a la presentació del resum.

El treball ha de ser inèdit (no ha pogut ser presentat amb anterioritat en cap altre format: revistes, congressos, etc.).

El comitè entén que la revisió bibliogràfica és un pas previ a la recerca, però no suposen en sí mateixes projectes d’investigació, per aquest motiu no s’acceptaran en aquesta modalitat.

L’autoria dels treballs no podrà superar els 6 autors, i al menys un d’ells, haurà de ser de l’ Estat Espanyol o Andorra. En el moment de l’enviament algun dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada. El primer signant, com a mínim, haurà de ser infermer.

Els treballs acceptats seran presentats en format de comunicació oral de 10 minuts i podran ser posteriorment publicats a la revista Àgora d’Infermeria

Com que l’avaluació dels treballs és anònima, les dades personals dels autors no hauran d’aparèixer en el text del resum (si ho adjunten quedarien exclosos). Per aquest motiu, s’hauran d’adjuntar dos arxius en format PDF segons la plantilla que s’haurà de descarregar de la web de la jornada, el nom de l’arxiu haurà de ser:

Nom i cognom de la persona responsable i número d’arxiu.

Ex: martamartinezarxiu1; martamartinezarxiu2.

Contingut Arxiu 1 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, autors (màxim 6), correu electrònic, DNI, autor responsable/persona de contacte, professió, càrrec i lloc de treball.

Descarrega la plantilla del "Arxiu 1"

Contingut Arxiu 2 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, paraules clau (màxim 5), introducció, objectius, metodologia, resul tats, discussió i conclusions. Bibliografia normativa Vancouver.
 • En estudis qualitatius s’acceptarà que es treballin conjuntament resultats i discussió.
 • Extensió màxima: 1500 paraules.
 • No s’inclouran ni taules, ni gràfics.
 • Idioma: català o castellà..

Descarrega la plantilla del "Arxiu 2"

2. NORMATIVA DE PRESENTACIÓ DE TREBALL FINAL DE GRAU:

Es podran presentar a aquesta modalitat aquells treballs presentats i avaluats com a TFG del Grau d’Infermeria a qualsevol Universitat d’Espanya i/o Andorra.

El treball ha de ser inèdit (no han pogut ser presentat amb anterioritat en cap altre revista.). No obstant, no hi haurà problema si ha estat becat anteriorment.

Els treballs acceptats seran presentats en format de comunicació oral de 10 minuts i podran ser posteriorment publicats a la revista Àgora.

L’autoria dels treballs no podrà superar els 2 autors, i al menys un d’ells, haurà de ser de l’ Estat Espanyol o Andorra. En el moment de l’enviament algun dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada.

Com que l’avaluació dels treballs és anònima, les dades personals dels autors no hauran d’aparèixer en el text del resum (si ho adjunten quedarien exclosos). Per aquest motiu, s’hauran d’adjuntar dos arxius en format PDF segons la plantilla que s’haurà de descarregar de la web de la jornada, el nom de l’arxiu haurà de ser:

Nom i cognom de la persona responsable i número d’arxiu.

Ej: martamartinezarxiu1; martamartinezarxiu2.

Contingut Arxiu 1 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, autors, correu electrònic, DNI, autor responsable /persona de contacte, professió, càrrec i lloc de treball o estudi (veure plantilla adjunta).
 • S’haurà d’omplir el certificat per part de la universitat que garanteixi que és un TFG presentat a la mateixa.

Descarrega el "Arxiu 1" *Descarrega el "Certificar d'autoría"

Contingut Arxiu 2 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, paraules clau (màxim 5), Estructura: introducció, objectius, desenvo lupament, conclusions. Bibliografia normativa Vancouver.
 • En estudis qualitatius s’acceptarà que es treballin conjuntament resultats i discussió.
 • Extensió màxima: 1500 paraules.
 • No s’inclouran taules, ni gràfics.
 • Idioma: català o castellà.

Descarrega el "Arxiu 2"

3. NORMATIVA DE PRESENTACIÓ DE TREBALL ACADÈMIC:

Es podran presentar a aquesta modalitat aquells treballs acadèmics presentats i avaluats al Grau d’Infermeria a qualsevol Universitat d’Espanya i/o Andorra.

Els autors hauran de ser estudiants del Grau d’Infermeria en el moment de l’enviament del treball, i almenys un d’ells haurà d’estar inscrit a la jornada. Al menys un d’ells, haurà de ser de l’ Estat Espanyol o Andorra.

El treball ha de ser inèdit (no han pogut ser presentat amb anterioritat en cap altre revista). No obstant, no hi haurà problema si ha estat becat anteriorment.

Els treballs acceptats seran presentats en format pòster a la Jornada i podran ser posteriorment publicats a la revista Àgora.

Com que l’avaluació dels treballs és anònima, les dades personals dels autors no hauran d’aparèixer en el text del resum (si ho adjunten quedarien exclosos). Per aquest motiu, s’hauran d’adjuntar dos arxius en format PDF segons la plantilla que s’haurà de descarregar de la web de la jornada, el nom de l’arxiu haurà de ser:

Nom i cognom de la persona responsable i número d’arxiu.

Ex: martamartinezarxiu1; martamartinezarxiu2.

Contingut Arxiu 1 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, autors (màxim 6 autors), correu electrònic, DNI, autor responsable/persona de contacte, i lloc d’ estudi (veure plantilla adjunta).
 • S’haurà d’omplir el certificat per part de la universitat que garanteixi que és un TFG presentat a la mateixa.

Descarrega el "Arxiu 1" *Descarrega el "Certificat d'autoría"

Contingut Arxiu 2 (omplir plantilla):

 • Modalitat de treball.
 • Títol del treball, paraules clau (màxim 5), Estructura: introducció, objectius, desenvo lupament, conclusions. Bibliografia normativa Vancouver.
 • Extensió màxima: 300 paraules.
 • Idioma: català o castellà.

Descarrega el "Arxiu 2"

Normativa per a presentació dels pòsters una vegada acceptats els treballs per part del Comitè Científic

 • Mides: 120 cm. (llarg) x 90 cm. (ample).
 • AArxiu PDF, màxim 2 Gb.
 • Estructura: introducció, objectius, desenvolupament, conclusions.
 • Cada treball seguirà l’estructura pertinent.
 • Bibliografia normativa Vancouver

El pòster serà col·locat pels autors el dia i hora establerts en el programa de les Jornades. En finalitzar les Jornades, el responsable de retirar el pòster serà l'autor/s. El pòster haurà de romandre col·locat durant tota la jornada. Els autors es comprometen a defensar dit pòster en les Jornades.